Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme


Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.


Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) başta olmak üzere her türlü tüketici mevzuatı ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere Finansman Şirketlerine dair her türlü mevzuat ve diğer mevzuat kapsamında, Şirketimiz tarafından ya da Şirketimizin acentesi /distribütörü bulunduğu diğer finansal şirketlerce sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi için; bu ürün ve/veya hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ve Finansman Şirketleri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.


Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterilere ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan finansal ürünlere ve tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri (krediler, rating, skoring, ödemeler, vb.), finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil-tel markası-modeli, browser tipi, versiyonu, ekranlar üzerindeki hareketleri, sosyal medya bilgisi vb.), sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz, tarafından TKHK başta olmak üzere bilcümle tüketici mevzuatı ve 6361 Sayılı Kanun başta olmak üzere Finansman Şirketlerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine dair her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. kişilerle; BTK, BDDK, Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle; Finansman Şirketlerinden müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilere; Şirketimiz ana hissedarı, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; Şirketimizin sahip olduğu faaliyet izni tahtında finansman faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, bağlı krediye konu mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, yurtiçi/yurtdışı bankalar, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları ve diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir.


Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Şirketimizce, bayi portalımız, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden veya KKB, Risk Merkezi gibi kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebilmektedir. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Duyurular

Bize Ulaşın

  • Adres : Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Kat 1 No: 104 Bornova / İZMİR

  • Telefon : (232) 388 91 99

  • Fax : (232) 388 06 84

  • e-Posta : info@unipa.com.tr

Bizi Takip Edin