BAŞKANLIK BİLGİ SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında; ÜNİ-PA Üniversite Pazarlama ve Bilgisayar İnternet Ticaret A.Ş.’nin (“Veri Sorumlusu”) ilgili kişileri (diğer bir ifadeyle Başkanlık Bilgi Sistemi’nde bilgisi bulunan kişileri) bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

2. KAPSAM

İşbu Aydınlatma Metni, Başkanlık Bilgi Sistemi’nde kişisel verisi bulunan ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine yönelik bilgilendirmeyi kapsamaktadır.

 

3. TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri Sorumlusu, kişisel kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenmesi yasaktır (“m.5/1”). Ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”), fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”) veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f) hallerinde ilgili kişinin açık rızasına başvurulmaz.

 

4. AYDINLATMA METNİ

4.1. İşlenecek Kişisel Verileriniz: İşlenecek kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4.1.1. Randevu İşlemleri

Veri Kategorisi

Veri Detay Alanı

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi, görüşme konusu, görüşme yeri, görüşme tarihi ve saati

 

 

 

4.1.2. Arama İşlemleri

Veri Kategorisi

Veri Detay Alanı

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi, arama konusu, arama sonucu,  arama tarihi ve saati

 

4.1.3. Finans İşlemleri

Veri Kategorisi

Veri Detay Alanı

Finans Bilgisi

Gerçek/Tüzel kişi adı, Gelir, Gider, Kasa ve Borç bilgisi

 

4.1.4. Kullanıcılar

Veri Kategorisi

Veri Detay Alanı

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kullanıcı adı, parola/şifre bilgisi, cihaz ID bilgisi

 

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Erişim yetkilerinin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgisi ve işlem güvenliği bilgisi;

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi;

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finans bilgisi ve işlem güvenliği bilgisi işlenmektedir.

Ek olarak kişisel verileriniz; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

4.3. Aktarım Alıcı Grupları ve Aktarım Amacı:

Kişisel veriler; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Veri Sorumlusunun hizmet verdiği Belediyeye aktarılacaktır.

Ayrıca yine normal şartlarda aktarılmamakla birlikte, işlenen kişisel verileriniz hukuki bir işlemin tesis edilmesinin gerektiği durumlarda hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk kişisine (örneğin avukat) aktarılabilir.

 

4.4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler; Veri Sorumlusunun hizmet verdiği Belediyesi’nden kısmen otomatik ve otomatik yollarla, KVKK m. 5/2-e ve f kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

4.5. 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız: 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.

5. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ÜNİ-PA Üniversite Pazarlama ve Bilgisayar İnternet Ticaret A.Ş. (İletişim: Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Kat 1 No: 104 Bornova/İzmir, info@unipa.com.tr, +90 232 388 91 99)

Duyurular

Bize Ulaşın

  • Adres : Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Kat 1 No: 104 Bornova / İZMİR

  • Telefon : (232) 388 91 99

  • Fax : (232) 388 06 84

  • e-Posta : info@unipa.com.tr

Bizi Takip Edin